Regulamin | Catering Dietetyczny » Fit&More

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIT & MORE

SPIS TREŚCI

I…….. DEFINICJE.. 1

II……. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3

III….. USŁUGI ELEKTRONICZNE – POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4

IV….. FORMULARZ ZAMÓWIENIA I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.. 5

V……. KONTO KLIENTA.. 5

VI….. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI 6

VII…. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGI 7

VIII… KOSZT, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA.. 8

IX…… REKLAMACJE.. 8

X……. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.. 9

XI…… UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 10

XII…. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.. 11

XIII… POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW, NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 12

XIV… POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 12

 1. DEFINICJE
 1. Wszystkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane.
 2. Przez następujące pojęcia używane w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

1)      

Cennik

wykaz cen Usług dostępny na stronie www.fitandmore.pl;

2)      

Dzień Roboczy

każdy dzień w roku kalendarzowym,  z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

3)      

Formularz Zamówienia

usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia Usługi;

4)      

Klient

(i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(ii) osoba prawna; albo

(iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;

5)      

Konto Klienta

Usługa elektroniczna, Konto Klienta na Stronie Internetowej dedykowane konkretnemu Klientowi określonemu przez podany przez niego adres email i hasło zabezpieczające, zawierające informacje o zamówieniach Usług Klienta;

6)      

Regulamin

niniejszy Regulamin;

7)      

Sklep Internetowy, Strona Internetowa

strona internetowa Usługodawcy prowadzona pod adresem www.fitandmore.pl;

8)      

Sprzedawca; Usługodawca

 

spółka pod firmą FIT GURU Sp. z o.o., NIP 9721326328 z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-619), ul. Naramowicka 92, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966362, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9721326328;

9)      

Strefa Dowozu

obszar, na którym dostarczane są Usługi wskazany szczegółowo na Stronie Internetowej;

10) 

Usługa

usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu planu żywieniowego wybranego przez Klienta na adres podany przez Klienta w określonym w Zamówieniu miejscu i czasie, realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej z Klientem;

11) 

Usługobiorca

(i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(ii) osoba prawna; albo

(iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

– która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej;

12) 

Usługa Elektroniczna

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

13) 

Ustawa o Prawach Konsumenta

ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287);

14) 

Zamówienie

 

oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza Zamówienia w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą FIT GURU Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-619), przy ul. Naramowicka 92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966362, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowaną Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9721326328.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących adresów i danych:
 3. adres korespondencyjny: ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznań,
 4. adres poczty elektronicznej: [email protected],
 5. numer telefonu: 796 200 002.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Regulamin określa zasady korzystania z Usług Elektronicznych, a także zasady zawierania umów o świadczenie Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III.         USŁUGI ELEKTRONICZNE – POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Formularz Zamówienia,
 3. Konto Klienta.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego oraz z Usług Elektronicznych jest każdorazowo spełnianie następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, z siecią Internet,
  4. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE10 lub nowszej albo przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Chrome (Android), Safari (iOS) w wersji najnowszej lub nie starszej niż dwie wersje wstecz od aktualnie w danym momencie najnowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,
  5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt d) powyżej, obsługa skryptów Java Script, wraz z zapisywaniem plików Cookies.
  6. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Usług Elektronicznych. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta Klienta. Możliwe jest jednak utworzenie przez Usługobiorcę Konta Klienta w trakcie korzystania z Formularza Zamówienia.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po łącznym wykonaniu następujących czynności:
 3. wybór rodzaju Usługi;
 4. określenie warunków świadczenia Usługi poprzez zaznaczenia aktywnych pól w Formularzu Zamówienia;
 5. dodanie do wirtualnego koszyka wybranej Usługi;
 6. wypełnienie Formularza Zamówienia.
 7. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 8. imię i nazwisko Klienta,
 9. adres Klienta (ulica, kod pocztowy, miasto),
 10. adres dostawy Usługi, jeżeli jest inny niż wskazany w pkt b) powyżej,
 11. numer telefonu Klienta i adres poczty elektronicznej Klienta,
 12. datę rozpoczęcia planu żywieniowego w ramach Usługi,
 13. w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 14. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
 15. wypełnienie Formularza Zamówienia,
 16. kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych i korygowania błędów we wprowadzonych danych Klienta (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),
 17. zaakceptowanie Regulaminu.
 18. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1. KONTO KLIENTA
 1. Rozpoczęcie korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji, oraz
  2. kliknięciu przycisku akcji.
 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. hasło.
 3. Utworzenie Konta Klienta możliwe jest również podczas wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 4. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: [email protected].
 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym w sposób, o którym mowa w postanowieniach pkt IV ust 2-4 Regulaminu, a także zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego, w tym w Cenniku, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową o świadczenie Usługi.
 3. Zamówienie może zostać nadto złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 4. W przypadku składania Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamówienie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres Klienta (ulica, kod pocztowy, miasto),
  3. adres dostawy Usługi, jeżeli jest inny niż wskazany w pkt b) powyżej,
  4. numer telefonu Klienta i adres poczty elektronicznej Klienta,
  5. rodzaj zamawianej Usługi,
  6. datę rozpoczęcia planu żywieniowego w ramach Usługi,
  7. dodatkowe informacje lub uwagi do Zamówienia
  8. w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Rodzaj zamawianej usługi, Planu żywieniowego wraz z kalorycznością przy czym wartość kaloryczna planu może się różnić od rzeczywistej w niewielkim zakresie
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje je do realizacji.
 7. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i potwierdzenie jego realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 8. W przypadku składania Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, potwierdzenie realizacji Zamówienia przesyłane przez Sprzedawcę zawiera nadto dokładną informacje o łącznej cenie Usługi wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 powyżej.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 powyżej
 11. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 12. Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje w dniu wskazanym w Zamówieniu jako data rozpoczęcia planu żywieniowego, z zastrzeżeniem postanowienia pkt VIII ust. 8 Regulaminu.
 13. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony, wskazany w Zamówieniu jako czas trwania Usługi.

VII.       SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony za numerem: 26 1140 2004 0000 3402 8237 7563;
  2. płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com (Krajowego Integratora Płatności S.A.) – możliwe dostępne sposoby płatności wskazywane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Tpay.com.
 2. Operatorem kart płatniczych jest Elavon Financial Services, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825
 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym rozpoczęciem realizacji Usługi.
 4. Za datę dokonania płatności uważana jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

VIII.    KOSZT, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA

 1. Dostawa Usługi realizowana jest na obszarze Strefy Dowozu.
 2. Koszt dostawy w Strefie Dowozu wliczony jest w cenę Usługi.
 3. Dostawy realizowane są w terminach, przez okres oraz pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Zmiana adresu w okresie trwania umowy o świadczenie Usługi przez Klienta, pod warunkiem, że adres znajduje się na obszarze Strefy Dowozy, jest możliwa poprzez zgłoszenie stosownego żądania:
 5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres: [email protected],
 6. telefonicznie pod numerem telefonu: 796 200 002.
 7. Zmiana adresu w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej, powinna zostać dokonana:
 8. do godziny 12 (słownie: dwanaście) w dzień poprzedzający dzień planowanej dostawy.
 9. jeżeli zmiana adresu dotyczyć ma dostaw dokonywanych od poniedziałku, do godziny 22(słownie: dwadzieścia dwa) w poprzedzającą sobotę.
 10. W przypadku dokonania zmiany adresu po upływie terminów, o których mowa w ust. 5 powyżej, zmiana adresu obowiązuje od dnia następującego po dniu, w którym mowa odpowiednio w ust. 5 lit. a i b powyżej.
 11. Dostawy są dokonywane w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej.
 12. W przypadku dokonania płatności za Usługi po terminie, o którym mowa w pkt. VII ust. 3 Regulaminu, planowany termin rozpoczęcia Usługi ulega przesunięciu na kolejny dzień realizacji Usługi.
 13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Usługi bez wad.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient może składać na przykład:
 2. pisemnie na adres: ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznań;
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Klienta; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Wymogi wskazane w pkt. 2 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje na papierze lub innym trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w:
  1. terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja dotyczy roszczeń z tytułu rękojmi,
  2. 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia – w pozostałych przypadkach.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. 2017, poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1668 z pózn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Fundacja Konsumentów). Fundacja Konsumentów udziela bezpłatnych porad prawnych pod numerami telefonu: 801 440 220 oraz: 22 290 89 16, a szczegółowe informacje o jej działalności znaleźć można na stronie: https://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html. Informacje o działaniu i warunkach skorzystania z pomocy oraz dane kontaktowe do właściwego oddziału Federacji Konsumentów znaleźć można natomiast pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html.
  4. Klient może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem realizacji Usługi wskazanym w złożonym Zamówieniu, do godziny 10.00 tego dnia.
 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta następuje podczas wysłania oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na adres [email protected]
 3. Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest w przypadku, gdy:
  1. realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu;
  2. brak jest możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia;
  3. brak jest możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę).
 4. Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek w przeciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności.

XII.       USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznań;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIII.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW, NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, niebędących konsumentami.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta, niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi zostaje wyłączona stosownie do przepisu art. 558 § 1 k.c.
 3. Klient, niebędący konsumentem może złożyć reklamację z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu Usług, lub działaniu Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od realizacji Usługi lub części lub zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje złożone po upływie terminu nie będą podlegały rozpoznaniu.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca 00/100) złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIV.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
  3. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.: Dz.U. 2020 roku, poz. 344 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 287, ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Scroll to Top