Regulamin » Catering Dietetyczny » Fit&More

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy (strona internetowa) www.fitandmore.pl prowadzony jest przez:

ARTGAST POZNAŃ Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000766719

REGON: 302272220, nr NIP: 7831693707

Dalej jako „Sprzedawca”

Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Sprzedawca – ARTGAST POZNAŃ Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000766719

REGON: 302272220, nr NIP: 7831693707

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą lub planującą zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą 

Cennik – wykaz cen Usług dostępny na stronie www.fitandmore.pl

Usługa – przygotowanie i dostarczenie planu żywieniowego wybranego przez konsumenta na adres podany przez konsumenta w określonym w zamówieniu miejscu i czasie

Zamówienie –  oświadczenie woli klienta złożone poprzez maila lub Formularz Zamówienia w celu realizacji umowy.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia Usługi

Konto konsumenta – Usługa elektroniczna, Konto konsumenta na stronie internetowej Sprzedawcy dedykowane konkretnemu konsumentowi określonemu przez podany przez niego adres email i hasło zabezpieczające, zawierające informacje o zamówieniach Usług konsumenta

§3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: 61-773 Poznań; Ul. Stary Rynek 95/96

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Numer telefonu: 796 200 002

Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w momencie zamówienia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew na konto Sprzedawcy (nr konta bankowego: 64 1090 1362 0000 0001 3103 4390)

b. za pośrednictwem przelewy24.pl

Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny na dzień przed rozpoczęciem usługi do godziny 10.00 wskazanym w złożonym zamówieniu.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta następuje podczas wysłania oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na adres [email protected]

Sprzedawca ma obowiązek w przeciągu 14 dni zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

Reklamacje związane z działaniem strony internetowej oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę Konsument może składać droga mailową na adres [email protected] lub pisemnie na adres ul. Stary Rynek 95/96, 61-773 Poznań)

Sprzedawca zobowiązuje się w przeciągu 14 dni ustosunkować się do złożonej reklamacji.

§7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§8 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Przewiń do góry