REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CAŁODNIOWY CATERING DIETETYCZNY FIT&MORE

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę cateringową Fit&More, mającą swoją siedzibę w Poznaniu przy ulicy Stary Rynek 95/96, 61-773 Poznań.

 

 • 2 DEFINICJE

USŁUGI – Przygotowanie i dostarczanie przez Fit&More posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

ZAMAWIAJĄCY – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

ZESTAW – Plan żywieniowy składający się z 5 posiłków, oferowany przez firmę Fit&More

MIESIĘCZNY PLAN ŻYWIENIOWY – Wybrany plan żywieniowy oferowany przez firmę Fit&More, trwający nieprzerwanie 20 (5 dni w tygodniu bez weekendów) lub 28 (7 dni w tygodniu z weekendami) dni.

 

 • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest składający się z 5 posiłków i dostarczany codziennie jeden z następujących planów żywieniowych oferowanych przez catering dietetyczny Fit&More:

 

Plan żywieniowy SPORT ACTIVE+:

PROTEIN+ : 2000/2500/3000/3500/4000 kcal

CARBO+ : 2000/2500/3000/3500/4000 kcal

Plan żywieniowy CROSS SPORT+: 2000/2500/3000/3500/4000 kcal

Plan żywieniowy ODCHUDZAJĄCY: 1000/1500/2000 kcal

Plan żywieniowy WEGETARIAŃSKI : 1000/1500/2000/2500 kcal

Plan żywieniowy GLUTEN&LACTOSE FREE: 1000/1500/2000/2500 kcal

Plan żywieniowy MEGA MUSCLE : 2600/3500/4100 kcal

 

 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, z etykietą zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie z informacją nt. planu żywieniowego.

 

 1. Posiłki po dostarczeniu do Zamawiającego do czasu ich spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 4-6 stopni C. Posiłki należy spożyć w ciągu 36h od daty dostawy. Nieodebrane torby z posiłkami, po upływie 48h od daty produkcji będą wyrzucane. – dotyczy to odbiorów osobistych.

 

 1. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit&More (zakładka „cennik”), dostępnym pod adresem www.fitandmore.pl

 

 • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
 • Telefonicznie: pod nr tel. +48 796 200 002 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
 • Mailowo, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@fitandmore.pl
 • Osobiście w biurze obsługi przy ul. Stary Rynek 95-96, Poznań (dni i godziny jak wyżej).
 1. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane osoby zamawiającej, datę złożenia zamówienia, nazwę wybranego planu żywieniowego wraz z kalorycznością, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego zamówienia informacje.
 2. W przypadku zamówień objętych rabatem promocyjnym, rabat liczony jest pojedynczo od cennika 100%. Rabaty nie łączą się.
 3. Wszystkie materiały marketingowe mają charakter informacyjny, natomiast aktualne ceny planów żywieniowych znajdują się na stronie internetowej.
 4. Osoba składająca zamówienie potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

 

 

 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie złożone w dzień roboczy do godz.16:00 będzie realizowane na 48h po złożeniu zamówienia (np. zamówienie złożone w poniedziałek będzie realizowane od środy, z wykluczeniem weekendów, kiedy to zamówienie złożone w czwartek i piątek będzie realizowane od poniedziałku). Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz.16:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane drugiego dnia roboczego po dacie złożenia zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy: biuro@fitandmore.pl najpóźniej do godziny 16:00 w dzień roboczy na 48h od realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w Fit&More nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
 4. Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności: a) nadciśnienia tętniczego; b) cukrzycy; c) nietolerancji laktozy; d)alergii.
 5. Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie.
 6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma nie bierze odpowiedzialności za efekty stosowanych planów żywieniowych.

 

 • 6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za wybrany plan żywieniowy przelewem bankowym na rachunek 64 1090 1362 0000 0001 3103 4390 prowadzony przez Bank Zachodni WBK.
 2. Zakupioną bądź otrzymaną Kartą Upominkową Fit&More.

 

 • 7 DOSTAWA

 

 1. Dostawy wybranych zestawów z posiłkami realizowane są 7 dni w tygodniu, w godzinach wieczornych w przedziale godzinowym  17:00-24:00.
 2. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w zamówieniu adresem wyraża On zgodę na pozostawienie zestawu z posiłkami pod drzwiami. W przypadku braku takiej możliwości a także po nieudanej próbie kontaktu z Zamawiającym, jest On zobowiązany do osobistego odebrania swojego zestawu w siedzibie Fit&More przy ul. Stary Rynek 95-96

 

 • 8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający ma możliwość zmiany adresu bądź terminu dostawy swojego zestawu najpóźniej na 24 godziny przed planową dostawą w czasie funkcjonowania biura. Zamawiający ma obowiązek zgłosić taką zmianę telefonicznie pod numerem telefonu +48 796 200 002 bądź mailowo na adres biuro@fitandmore.pl
 1. Zamawiający ma również możliwość zawieszenia, bądź rezygnacji z realizacji dostawy swojego zestawu najpóźniej na 24 godziny przed planowaną dostawą.

 

 1. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Zamawiający skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty zawieszenia.

 

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji, bądź zmiany planu żywieniowego tylko przy miesięcznym planie żywieniowym. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zgodnego z aktualną ofertą Fit&More) Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów wykorzystanej częściowo diety rozliczanych według cennika tygodniowego.

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia 3 wykluczeń produktów w planie żywieniowym przy składaniu zamówienia.
 2. Firma Fit&More zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia oferowanych usług ze skutkiem natychmiastowym oznaczające wstrzymanie realizacji zamówienia.

 

 • 9 REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

 

 1. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. 796 200 002 w godzinach funkcjonowania biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@fitandmore.pl

 

 1. Reklamacja zostanie uznana za nieważną, jeśli Zamawiający nie przestrzega zaleceń przechowywania posiłków.

 

 • 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Fit&More działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  

 1. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych z Zamawiającym i w celu reklamy własnych produktów (Newsletter).

 

 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 

 • 11 JEDNODNIOWE DIETY TESTOWE 

      1. Jednodniowe diety testowe obejmują następujące plany: ODCHUDZAJĄCY 1500, SPORT PROTEIN 2500, MEGA MUSCLE 2600.

      2. Zamawiający ma możliwość zamówienia zestawu testowego w specjalnej – niższej cenie.

      3. Zamawiający, który skorzystał z oferty jednodniowej diety testowej,  nie ma możliwości powtórnego złożenia zamówienia na w/w zestawy.